100 години
Инспекция по труда
в България
Кол център към МТСП за предоставяне на социална информация

 

ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

АНАЛИЗ

През деветмесечието на 2008 година - втората от членството на страната в Европейския съюз, растежът на българската икономика продължава, а перспективите се оценяват като благоприятни. В България има необходимост от развитие и разширяване дейността на сега действащите предприятия и изграждане на нови предприятия. За тази цел в близко бъдеще ще бъдат важни както впрягането на предприемаческия потенциал на населението, така и създаването на подходящи условия за привличане на нова работна сила извън границите на България.

През юли 2008 г. индексът на промишленото производство се увеличава с 3,3 пункта в сравнение със същия месец на предходната година. Спрямо юли 2007 г. се наблюдава ръст от 6,3 пункта в преработващата промишленост, а в добивната промишленост и производството на електроенергия, газ и вода се регистрира спад съответно с 5,5 и 7,0 пункта.

В отделните икономически дейности най-високи са темповете на растеж при производство на превозни средства, без автомобили (49,2%), добив на метални руди (31,3 %), производство на изделия от каучук и пластмаси (14,5 %), производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника (13,2 %), издателска и полиграфическа дейност (7,4 %) и производство на химични продукти (2,0 %).

Натрупаната за деветте месеца на годината инфлация е 7,4 %, а за периода януари-септември 2008 г. спрямо същия период на предходната година е 13,5 %.

В сравнение с третото тримесечие на 2007 г. броят на безработните намалява с 50 000, а коефициентът на безработица - с 1,5 пункта. Повишава се заетостта на населението в по-високите възрастови групи. Коефициентът на заетост за населението (55-64 навършени години) е 47,3 на сто при 43,8 на сто през третото тримесечие на 2007 година - предизвикателство пред управлението на безопасността и здравето при работа.

През третото тримесечие на 2008 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,417 млн. души, а относителният им дял от населението на същата възраст - 51,6 на сто. От всички заети лица - 3,7 на сто са работодатели, 7,8 на сто - самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка, 87,4 на сто - наети лица, и 1,1 на сто - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 74,1 на сто са в частния сектор. В сравнение с третото тримесечие на 2007 г. техният брой се увеличава със 7,7 на сто, докато броят на заетите в обществения сектор намалява. Повече от половината от заетите лица работят в сектора на услугите, в индустрията са заети 36,5 на сто, а в селското и в горското стопанство - 7,8 на сто.

На непълно работно време работят около 2,4 на сто от заетите лица. С временна работа са 6,1 на сто от наетите лица.

През последните години нарастването на броя на малките и средни предприятия се установи на около 2 на сто годишно, като микро предприятията преобладават. Броят на малките предприятия расте най-бързо в сравнение с останалите размерни групи. Два са най-предпочитаните сектори за малките предприятия - „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за дома" и „Преработваща промишленост", като последния сектор е предпочитан и за средните предприятия. Строителството е сектора, чиято привлекателност расте и в групите на микро, малките и средни предприятия.

И през отчетния период продължиха процесите на обновление и модернизиране на работното оборудване и технологиите в националното стопанство. В повечето отрасли обаче продължават да са налице остарели и енергоемки технологии и оборудване, които не само нямат конкурентна производителност, но и продължават да генерират вредности и опасности за работещите. Селското стопанство във всички райони за планиране е изправено пред редица затруднения: разпръсната собственост, по-малко напоявани площи, остаряла техника, недостиг на инвестиции и иновационни технологии, липса на интеграция с хранително-вкусовата промишленост и т.н.

Възникналите пред пазара на труда социални явления, които са и общи за страните-членки на ЕС като нелегалната заетост, в която трудът не се декларира, миграцията, случаите на нерегламентирано използване на труда на лица, ненавършили 18 г., натоварването на работещите жени са предизвикателства пред ИА „ГИТ".

Наблюденията на Националния статистически институт през октомври 2008 г. показват ясно изразени признаци на влошаване на стопанската конюнктура в страната. За периода от май до септември стойността на общия показател на бизнес климата намалява средно с един пункт месечно. През октомври обаче показателят вече пада с 4,6 пункта, което е най-големият месечен спад от две години насам. Очаква се свиване на обема на инвестициите в промишлеността за 2009 г. със 7,7 % спрямо 2008 година. На фона на появилите се признаци на влошаване на стопанската конюнктура в страната, липсата на финансова подкрепа, сложните административни процедури и недостигът на квалифицирана работна сила все още се определят като ключови бариери за стартирането и разширяването на бизнеса.

Дейността на Главна инспекция по труда се осъществява в среда на прилагане на правителствената политика в областта на безопасността и здравето при работа, съобразена с:

-         Лисабонската стратегия от 2000 г. за взаимодействието между политиките за постигане на икономически растеж, създаване на качествени работни места, модернизиране на социалната закрила и насърчаване на устойчивото развитие;

-         Новата Европейската стратегия за безопасност и здраве при работа през периода 2007 - 2012 г., поставяща амбициозната цел от намаляване с 25 % на нивото на поява на трудови злополуки;

-         Глобалната стратегия на МОТ за равенство между достойния и безопасния труд и справедлива глобализация.

Няма съществена промяна в законодателната рамка на функциониране на ИА „ГИТ", с изключение на влизането в сила на някои нови подзаконови нормативни актове и изменението на действащи такива. Нови са актовете: Устройствен правилник на агенцията; Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите за трудова медицина и Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести; а изменени и допълнени са Закона за насърчаване на заетостта, Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работното оборудване. От началото на 2009 г. влиза в сила приетия на 14.11.2008 г. от Народното събрание Закон за инспектиране на труда, уреждащ институционалния и функционален обхват на националната система за инспектиране на труда, управлението и координацията на инспектирането на труда.

С промените в Кодекса на труда се засилват правомощията на контролните органи по налагане спазването на законодателството в областта на труда. Увеличеният размер на глобите е насочен към постигане на по-голям дисциплиниращ ефект у работодателите, които търсят форми и начини за подценяване и неспазване на законовите изисквания в областта на труда.

Функционирането на ефективна система за наблюдение и контрол по прилагането на политиките, стратегиите и хармонизираните ни нормативни актове по здраве и безопасност при работа в предприятията е неотменна постоянна задача пред ИА „ГИТ".

Към 30.09.2008 г. оперативните данни на Националния осигурителен институт показват тревожно явление. От началото на годината в страната товарът на трудовите злополуки върху икономиката и обществото е по-тежък. Регистрирани са общо 2771 трудови злополуки - със 125 бр. повече спрямо същия период на 2007 г. (при увеличение на заетите лица през 2008 г. с 66314 бр.). От общо регистрираните злополуки, 2320 са по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършвана в интерес на предприятието (чл. 55, ал. 1 от КСО).
Трудовите злополуки със смъртен изход (107 случая) са увеличени с 12 бр. спрямо деветмесечието на 2007 г.

През деветте месеца на 2008 г. Главна инспекция по труда, в изпълнение на предвидените цели, инспекционни програми и мерки, както и на извънпланово възникнали задачи, във взаимодействие с други държавни контролни органи и с представители на социалните партньори и на работещите извърши 25545 проверки в 21456 предприятия (97 % от които МСП) от всички икономически дейности. За отстраняване на констатираните 140448 нарушения (70 % от които по осигуряване на безопасност и здраве при работа) на трудово-правните норми и на вредните последици от тях инспекторите по труда предприеха 138808 принудителни административни мерки. Спряха от експлоатация 1368 опасни за живота и здравето на работещите, машини, съоръжения и работни места. Отстраниха от работа 176 работещи, необучени по правилата за безопасен труд или не притежаващи документ за правоспособност при извършване на възложените им дейности. Потърсиха административно-наказателна отговорност, като съставиха 7452 акта за глоба на нарушителите на трудово-правните норми. Решиха 6255 отправени към тях искания и сигнали на граждани и институции от трудово-правно естество, като извършиха за целта 3979 проверки на място. До органите на прокуратурата са подадени 199 сигнала с данни за престъпления, 191 от които за нарушения на закрилните норми при използване труда на лица, ненавършили 18 г. Дадени са близо 76 000 технически съвети и консултации по най-ефективните методи за спазване на хармонизираните ни с правото на ЕС нормативни актове на работодатели, длъжностни лица, синдикалисти, работещи и техни представители.

И през анализирания отчетен период преобладаващата част от предприетите принудителни мерки от инспекторите са предписания за отстраняване в определен срок на допуснати нарушения. Относителният дял на не изпълнените предписания е 0,4 % от общия брой на констатираните нарушения и е по- малък с 0,2 процентни пункта в сравнение с техния дял през деветте месеца на 2007 г. Увеличение, макар и неголямо (с около 0,5 % спрямо деветте месеца на 2007 г.) обаче бележи броят на случаите, при които работодатели и длъжностни лица са създали пречки на инспекторите по труда да изпълнят служебните си задължения. Намалява броят на констатираните наети лица без трудов договор (с около 56 % по-малко са издадените постановления по реда на чл. 405а от Кодекса на труда в сравнение с деветмесечието на миналата година). Налице са доказателства за подобряване на дейността по осигуряване на ЗБУТ в редица икономически дейности, видно от следните показатели:

  • Увеличен е относителният дял на проверките, при които не са констатирани нарушения на трудовото законодателство с 2 процентни пункта;
  • Относителния дял на предприятията с извършена оценка на риска през деветте месеца на 2008 г. се е увеличил с 3 процентни пункта (от 82% на 85%) в сравнение със същия период на 2007 г.;
  • Относителният дял на предприятията с извършена оценка на риска, приели програми за отстраняването или ограничаването му в рамките на допустимите граници е нараснал от 89% през деветте месеца на 2007 г. на 92% през отчетното деветмесечие, т.е. реализиран е ръст от 3 процентни пункта;
  • Увеличава се делът на предприятията с извършени измервания на факторите на работната среда от 49% през деветте месеца на 2007г. на 59% през отчетното деветмесечие, т.е. постигнат е ръст от 10 процентни пункта;
  • Подобрява се качеството на оценката на риска, а от там и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове, чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска, както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги СТМ;
  • Увеличава се делът на работодателите, осигурили обслужване на работещите от служба по трудова медицина от 84% през деветте месеца на 2007 г. на 87% през анализираното деветмесечие, т. е. постигнат е ръст от 3 процентни пункта;
  • Делът на работещите при неспазени норми за безопасност и здраве при работа е намален през деветте месеца на 2008 г. на 17%, при 20% през същия период на 2007 г.;
  • В резултат на актуализирането на оценките на риска, извършено след дадени предписания от страна на инспекторите по труда, вече 31% от предприятията имат пълна оценка на риска, която отговаря на нормативните изисквания и реално отчита всички производствени рискове.

Увеличаването с 31 % спрямо деветмесечието на 2007 г.на дадените съвети и консултации на достъпен език говори за все по-засилващата се роля на инспекторите по труда като своеобразни посредници по насърчаване на по-доброто прилагане на законодателството в сектора на малкия и средния бизнес. Повишена е информираността на участниците в трудовия процес в проверените за първи път МСП (чийто брой е увеличен с 2 % през деветте месеца на 2008 г. спрямо същия период на миналата година) за най-ефективните методи по прилагане на нормативните актове. Продължават инспекторските усилия за промяна в поведението на ръководния и изпълнителски персонал, свързано с проблемите на безопасността и здравето при работа.

Въпреки постигнатия напредък, единното прилагане на националното законодателство по безопасност и здраве при работа от работодатели и другите участници в трудовия процес изостава. Голям е броят на допуснатите трудови злополуки (в т.ч. и със смъртен изход) в икономически дейности "Строителство","Производство на машини, оборудване и домакински уреди", "Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети", "Хуманно здравеопазване и социални дейности" и в "Сухопътен транспорт". Броят на трудовите злополуки се е увеличил в 28 икономически области, а на злополуките с фатален за потърпевшите изход - в 17 спрямо деветмесечието на 2007 г. Най-висок травматизъм с летален изход е допуснат в икономически сектори "Строителство" - с 10 бр., "Сухопътен транспорт" - с 6 бр., "Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети" - с 5 бр., "Производство на метални изделия, без машини и оборудване" - с 4 бр. и "Добив на въглища и торф" и "Хуманно здравеопазване и социални дейности" с по 3 бр.

Анализът на данните от разследваните 421 трудови злополуки през деветмесечието на 2008 г. показва, че основните причини, довели до възникването им се запазват от предходни периоди: недостатъчен вътрешно-фирмен контрол за спазване правилата за безопасност и здраве при работа, нарушаване на технологичните изисквания при извършване на определени работни операции, лоша организация на работното място, липса на писмени инструкции, съдържащи необходимата информация за безопасна работа, висок производствен риск в някои дейности (миннодобивна промишленост, химическа промишленост), използване на необезопасено работно оборудване, незадоволителна квалификация на работещите поради голямо текучество и сериозни пропуски при инструктажа и обучението им, невнимание, несъобразени действия и проява на излишна самоувереност, почистване и ремонт на машините и съоръженията по време на работа, неосигуряване и неизползване на лични предпазни средства и др. Тези обстоятелства приоритетно насочват инспекционната дейност през 2009 г. към повишаване на ефективността и ефикасността на контролната дейност за устойчиво подобряване на условията на труд с цел намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести и предотвратяване на нарушенията, свързани с трудовите правоотношения на работещите.

Тези задачи следва да бъдат главна цел пред ИА "ГИТ" през 2009 г. постигането на която изисква да се реализират следните програми:

­           Извършване на интегриран контрол по налагане спазването на законодателството в областта на труда.

­           Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в рисковите производства и дейности.

­           Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в строителството.

­           Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за производство на топлинна енергия за битови нужди.

­           Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за производство на цимент и сухи строителни смеси.

­           Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в хладилно-амонячните компресорни инсталации (ХАКИ) извън списъка на предприятията за периодичен контрол (с наличие на амоняк под 1 тон).

­           Инспектиране по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в икономически дейности "Хотелиерство", "Ресторантьорство" и "Търговия на дребно".

­           Повишаване на административния капацитет и укрепване институционалния имидж на ИА "ГИТ".

­           Разширяване на международното сътрудничество за осигуряване на резултатно взаимодействие и обмяна на опит с инспекциите по труда от ЕС и региона.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ПРОГРАМИ

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

"Повишаване на ефективността и ефикасността на контролната дейност за устойчиво подобряване на условията на труд с цел намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести и предотвратяване на нарушенията, свързани с трудовите правоотношения на работещите"

Предвид големия брой допускани нарушения по осигуряване на ЗБУТ в икономическите сектори "Производство на хлебни и тестени изделия", "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене", "Производство на обувки", "Печатна дейност", "Растениевъдство, животновъдство и лов" основен акцент на интегрирания контрол по труда през 2009 г. ще бъде върху достигане на съответствие на оценката на риска с условията на труд и предприетите мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на професионалните рискове в малки и средни предприятия.

Очакванията на обществото от намаляване на увеличилите се нещастните случаи по време на работа и на социално-икономическите загуби и други негативни последици от трудови злополуки и производствени аварии предопределят усилията на контролните органи в тази връзка през 2009 г.и техният строг последващ контрол върху изпълнението на дадени предписания за последващо недопускане на трудови злополуки.

Ще продължи насочеността на инспектирането и на рискови производства и дейности, по осигуряването на здраве и безопасност и на законност на трудовите правоотношения в строителството, предприятията за производство на топлинна енергия за битови нужди, на цимент и сухи строителни смеси и експлоатиращи хладилно-амонячни и компресорни инсталации с наличие на амоняк под 1 тон. Традиционно осъществяващият се цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство в структуроопределящи предприятия от национално значение през следващата година ще обхване 4 големи предприятия от 2 икономически дейности.

Ненамаляващите нарушения по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения във фирми за търговия на дребно, хотели и ресторанти определя и фокуса на инспекциите в тези сектори през периода от време на активно търсене на работна ръка през 2009 г.

Приоритетното укрепване на административния капацитет и институционалния имидж на ИА "ГИТ" е от ключово значение за повишаване качеството на интегрирания контрол по труда и формиране на позитивни нагласи за обществената полза от инспектирането на труда и неговия принос за законосъобразното реализиране на трудовите права на българските граждани.

За постигане на оперативната цел ще бъдат реализирани следните програми:

Програма 1 - Извършване на интегриран контрол по налагане спазването на законодателството в областта на труда.

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Програмата обхваща изпълнението на мерки, покриващи цялостно обема от дейности по инспектиране на труда.

Съответствието на оценката на риска с условията на труд и предприетите мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на професионалните рискове изостава в малки и средни предприятия от икономическите сектори: „Производство на хлебни и тестени изделия", "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене", "Производство на обувки", "Печатна дейност", "Растениевъдство, животновъдство и лов". Налице са не малко случаи на нестартиране на необходимата организация по изготвяне на първоначална оценка на риска.

Качеството на извършените оценки на риска е ниско в производството на обувки, занемарено е използването и поддържането в техническа изправност на средствата за колективна защита в близо 40 % от проверените предприятия за производство на печатна продукция, само в 25 % от предприятията са разработени аварийни планове, съответстващи на нормативните изисквания.

Допуснатият по-висок трудов травматизъм през 2008 г. в сравнение с 2007 г. в конкретни предприятия, предопределя приоритетното фокусиране на инспекционната дейност през 2009 г. към намаляване на трудовите злополуки и системното провеждане на последващ контрол за изпълнението на дадените предписания в същите предприятия за елиминиране на причините и недопускане на злополуки.

Констатираните нарушения на нормите по заплащането на труда, работното време, почивките и отпуските (които са повече от една трета от нарушенията по трудовите правоотношения през деветмесечието на 2008 г.) отново са характерни за работодателите на малки предприятия от „Ресторантьорството", „Хотелиерството" и "Търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети", което изисква да се държи будно вниманието на контролните органи по труда и през 2009 г. Зачестилите случаи на отнасяне до инспекцията по труда с искания и сигнали от работещи в предприятия, извършващи частна охранителна дейност и от големи вериги за търговия на едро и дребно предопределя тяхното включване в инспекционната дейност.

Включването в програмата на мярка за контрол по спазването на нормите, закрилящи труда на работници от уязвими групи произтича от резултатите от инспектирането през деветмесечието на 2008 г. - установените 335 нарушения на закрилните норми за детския труд надвишават с 56 % същите нарушения през миналогодишното деветмесечие, констатиран е и не малък брой нарушения на нормите за защита на лица с намалена работоспособност, в т.ч. на норми от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Съзнателното неспазване на нормативните изисквания (през деветмесечието на 2008 г. са разкрити 366 нарушения на Закона за насърчаване на заетостта, при установени 354 през същия период на 2007 г.), с цел създаване на условия за измама на търсещите работа лица от посреднически фирми и задължението за контрол на разходваните средства от работодателите по програми и мерки за насърчаване на заетостта обосновават необходимостта специализираният контрол по спазване на ЗНЗ да се обхване от мерки, с чието изпълнение да се постигне законосъобразно осъществяване на посредническата дейност по наемане на работа и разходване по предназначение на средствата.

Упражняването на разрешителни режими на нуждаещи се непълнолетни лица при наемането им на работа (поискани 4983, дадени 4667 разрешения), на лица със специална закрила в случаи на уволнение (поискани 746, дадени 337 разрешения), за осигуряване на безопасност при извършване на взривни работи и боравене с взривни материали в процеса на труда, вписването на колективните трудови договори, воденето на отчетност на положения извънреден труд, обслужването на граждани при загубване на трудова книжка и решаването на отправени искания и сигнали за нарушения са правомощия на инспекцията за защита на трудовите права на работещите и подпомагане регулирането на индустриалните отношения.

Чрез изпълнение на мерките по програмата се очаква увеличаване броя на предприятията с оценка на риска съответстваща на изискванията на нормативните актове; намаляване общия брой на трудовите злополуки с 20 броя; постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регулиращи заплащането на труда и работното време и извършването на посредническа дейност; осигуряване на интегриране и защита на трудовите интереси на работниците и служителите от уязвими групи; възстановяване на накърнени трудови права на граждани и др.

Мерки за изпълнение на програмата

1.         Съответствие на оценката на риска с условията на труд и предприетите мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на професионалните рискове в малки и средни предприятия.

­       Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности: "Производство на хлебни и тестени изделия", "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене", "Производство на обувки", "Печатна дейност", "Растениевъдство, животновъдство и лов".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "УТ" директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки в предприятия или отделни производства и дейности, в които проблемите по оценката на професионалните рискове не са решени.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

2.         Извършване на контрол по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятия с висок трудов травматизъм.

­       Извършване на проверки във всички предприятия с повишен трудов травматизъм през 2008 г. в сравнение с 2007 година.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на последващ контрол по изпълнение на предписаните мерки в проверените през 2008 г. предприятия с повишен трудов травматизъм.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

3.         Спазване на нормите регламентиращи заплащането на труда и работното време.

­       Извършване на проверки в икономически дейности "Хотелиерство" и "Ресторантьорство".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки в микро и малки предприятия от икономическа дейност "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки в предприятия извършващи частна охранителна дейност.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки в големи вериги за търговия на едро и дребно.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

4.         Спазване на нормите закрилящи труда на работници от уязвими групи.

­       Извършване на проверки по спазване на чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки по спазване на процедурата за трудоустрояване на работници с намалена работоспособност.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки по спазване на нормите закрилящи труда на работнички и служителки - майки и лица до 18 години.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

5.         Законосъобразно осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа.

­       Извършване на проверки на посредници без регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки на посреднически фирми с регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за България.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки на посреднически фирми с регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за чужбина.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки на посреднически фирми с регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на морски специалисти.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

6.         Изразходване по предназначение на средствата предоставени по програми и мерки за заетост.

­       Извършване на проверки на работодатели, ползващи средства по програми за заетост, в това число общини и териториални поделения на държавните органи.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки на обучаващи организации.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

7.         Законосъобразно наемане на работа на чужденци в Република България и приемане на командировани работници и служители от държави - членки на ЕС и от трети държави.

­       Извършване на проверки по законосъобразното наемане на работа на чужденци в Република България.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Извършване на проверки по законосъобразното приемане на командировани работници и служители от държави - членки на ЕС и от трети държави.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

8.         Осигуряване съдействие по защита на трудовите права на работещите.

­       Разглеждане и решаване на постъпили искания и сигнали по чл. 406 от Кодекса на труда за допуснати нарушения на трудовото законодателство и законодателството по насърчаване на заетостта и питания.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "ИТ"
директор Д "ТППО"

­       Разглеждане и решаване на постъпили искания за даване на предварителни разрешения за уволнение на лица, ползващи специална закрила по чл. 333 Кодекса на труда.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Разглеждане и решаване на постъпили искания за даване на предварителни разрешения за наемане на работа на лица до 18 години.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­       Вписване на колективни трудови договори и анекси към тях.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "ИТ"
директор Д "ТППО"

­       Издаване на нови трудови книжки и извършване на вписвания в тях в предвидените от закона случаи.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "ИТ"

9.         Осигуряване на безопасност на работещите при извършване на взривни работи, чрез упражняване на разрешителни режими.

­       Разглеждане и решаване на постъпили искания за даване на разрешение за проектиране на специални взривни работи.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "УТ"

­       Разглеждане и решаване на постъпили искания за даване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "УТ"

­       Разглеждане и решаване на постъпили искания за даване на разрешение за допускане до употреба на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "УТ"

­       Разглеждане и решаване на постъпили искания за даване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "УТ"

­       Разглеждане и решаване на постъпили искания за даване на разрешение за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "УТ"

­       Разглеждане и решаване на постъпили искания за даване на разрешение за извършване на специални и технологични взривни работи.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "ИТ"

10.     Изготвяне на отчет за резултатите от извършените проверки по програмата за полугодието на 2009 г.

Срок:                     15.07.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Срок:                     10.08.2009 г.

Отговорник:         директор Д "УТ"
директор Д "ТППО"

11.     Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки по програмата за 2009 г.

Срок:                     31.01.2010 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Срок:                     31.03.2010 г.

Отговорник:         директор Д "УТ"
директор Д "ТППО"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване с 10 % броя на предприятията с оценка на риска съответстваща на изискванията на нормативните актове;

v        Ограничаване и премахване на предпоставките, водещи до висок трудов травматизъм;

v        Намаляване общия брой на трудовите злополуки с 50 броя;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регулиращи заплащането на труда и работното време;

v        Повишаване правната култура на участниците в трудовия процес за спазване на нормативните изисквания по заплащане на труда и организацията на работното време;

v        Осигуряване на интегриране и защита на трудовите интереси на работниците и служителите от уязвими групи;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регламентиращи извършването на посредническа дейност по наемане на работа;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регламентиращи изразходването по предназначение на средствата предоставени по програми и мерки за заетост и по спазване на нормите, регламентиращи законосъобразното наемане на работа на чужденци в Република България и приемане на командировани работници и служители от държави - членки на ЕС и от трети държави;

v        Осигуряване на защита на трудовите права на работниците и служителите;

v        Недопускане на необучени лица до рискови дейности с взривни материали;

v        Осигуряване на безопасност на работещите и случайно пребиваващите лица на и около работната площадка при извършване на взривни работи;

v        Опазване на околната среда и ограничаване на вредните газове при работа с взривни материали.

Програма 2 - Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в рисковите производства и дейности.

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Изключително високият производствен риск, съпътстващ производството и употребата на сярна киселина, етиленов оксид, етилен, цветни метали и други опасни химични и канцерогенни продукти, опасността от промишлени аварии, които могат да причинят неизчислими социални, екологични и икономически загуби (работниците обикновено са първите и най-поразени жертви) обуславят необходимостта от реализиране на инспекционни мерки през 2009 г. в: „Оловно цинков комбинат" АД, гр. Кърджали; „Комбинат за цветни метали" АД, гр. Пловдив; „Кумерио Мед" АД, гр. Пирдоп и „Лукойл Нефтохим" АД, гр. Бургас.

С изпълнението на мерките по програмата се цели увеличаване с 3 % на приведеното, в съответствие с минималните изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работно оборудване в тези рискови предприятия, а така също и ограничаване на рисковете от възникване на големи промишлени аварии.

Мерки за изпълнение на програмата

1.          Извършване на проверки в рисковите производства и дейности.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

2.          Извършване на проверка в "Оловно цинков комбинат" АД, гр. Кърджали с участие на инспектори от Д "УТ".

Срок:                     януари 2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"
директор Д "УТ"

3.          Извършване на проверка в "Комбинат за цветни метали" АД, гр. Пловдив с участие на инспектори от Д "УТ".

Срок:                     февруари 2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"
директор Д "УТ"

4.          Извършване на проверка в "Кумерио Мед" АД, гр. Пирдоп с участие на инспектори от Д "УТ".

Срок:                     март 2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"
директор Д "УТ"

5.          Извършване на проверка в "Лукойл Нефтохим" АД, гр. Бургас с участие на инспектори от Д "УТ".

Срок:                     септември 2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"
директор Д "УТ"

6.          Изготвяне на доклад за резултатите от извършените периодични проверки през 2008 г. и І-во полугодие на 2009 година.

Срок:                     31.01.2009 г.
15.07.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Срок:                     31.03.2009 г.
10.08.2009 г.

Отговорник:         директор Д "УТ"

7.          Предоставяне на информация на структурите за социален диалог по условията на труд на национално, регионално, отраслово/браншово ниво за резултатите от проведения периодичен контрол.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "ИТ"
директор Д "УТ"

8.          Извършване на ефективен последващ контрол в рисковите производства и дейности.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

9.          Актуализиране на списъка с предприятията, в които ще се извършва периодичен контрол през 2010 г.

Срок:                     30.09.2009 г.

Отговорник:         директор Д "УТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване на работното оборудване с 3 % в рисковите производства и дейности, приведено в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

v        Предприемане на ефективни коригиращи принудителни мерки за осигуряване на безопасност на труда в проверените предприятия;

v        Ограничаване на рисковете от възникване на промишлени аварии.

Програма 3 - Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в строителството.

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Увеличаването с 289 бр. на трудовите злополуки през деветмесечието на 2008 г. спрямо същия период на 2007 г., както и с 10 бр. на злополуките с фатален изход в строителството, констатираните 115 случая на наемане на работа на строителни работници без трудов договор и продължаващото пренебрегване на предпазни мерки в работните методи, човешкото поведение и управлението на строително-монтажните дейности обуславя фокусиране на инспекционните мерки в строителни обекти през цялата 2009 г. в отделна програма.

Основни мерки ще бъдат честото инспектиране на строителните обекти във всички фази на тяхното изграждане и непрекъснат контрол за изпълнение на дадените предписания.

С тяхното изпълнение се очаква да намалеят предпоставките за трудови злополуки свързани с опасност от падане от височина и на случаите на наемане на работна сила без писмени трудови договори.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Извършване на проверки по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в строителството.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

2.       Изготвяне на отчет за резултатите от извършените проверки по програмата за полугодието на 2009 г.

Срок:                     15.07.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Срок:                     10.08.2009 г.

Отговорник:         директор Д "УТ"
директор Д "ТППО"

3.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки по програмата за 2009 г.

Срок:                     31.01.2010 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Срок:                     31.03.2010 г.

Отговорник:         директор Д "УТ"
директор Д "ТППО"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Намаляване на предпоставките за трудови злополуки свързани с опасност от падане от височина и намаляване броя на трудовите злополуки;

v        Намаляване случаите на наемане на работна сила без писмени трудови договори.

Програма 4 - Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за производство на топлинна енергия за битови нужди.

Период: 01.03.2009 г. - 15.05.2009 г.

Енергийното оборудване, което се експлоатира в предприятия за производство на топлинна енергия за битови нужди (в част от тях над 50 г.) е голямо габаритно, машините са с голяма маса и се движат с високи обороти, значителна част от съоръженията са с екстремни показатели на работните си параметри, което е предпоставка за генериране на вредни емисии. Над 70 % от работещите са изложени на наднормени стойности на шум, а 80 % - на неблагоприятен микроклимат. Малка част от аварийните планове на предприятията отговарят напълно на изискванията на нормативните актове. Въпреки, че работодателите на тези предприятия са осъзнали своите отговорности за осигуряване на ЗБУТ и са стартирали процеса на рехабилитация и обновяване на оборудването, неприемливо високия дял на работещите при опасности и вредности предопределя насочеността на инспекционните мерки в този сектор от националното стопанство.

Очакванията от изпълнението на програмата са да намалеят с 5 % работещите в проверените предприятия при условия на труд, несъответстващи на минималните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Извършване на проверки в предприятията за производство на топлинна енергия за битови нужди.

Срок:                     01.03. - 15.03.2009 г.

Отговорник:        директор Д "УТ"
директор Д "ИТ"

2.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки в предприятията за производство на топлинна енергия.

Срок:                     30.04.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Срок:                     15.05.2009 г.

Отговорник:         директор Д "УТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Намаляване с 5 % на работещите в проверените предприятия при условия на труд, несъответстващи на минималните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

v        Подобряване, там където е наложително, на фирмената организация за управление на дейността по здраве и безопасност;

v        Намаляване броя на работещите при неспазени санитарно-хигиенни норми и изисквания.

Програма 5 - Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за производство на цимент и сухи строителни смеси.

Период: 01.02.2009 г. - 15.07.2009 г.

В предприятията за производство на цимент и сухи строителни смеси около 40 % от работещите са експонирани в условията на комбинирано въздействие на различни фактори на работната среда превишаващи хигиенните норми. Значителен е делът на ръчните операции при транспортирането и преработването на изходните суровини, при подготовката на суровините и суровинната смес, комбинирани с топлинен стрес и неорганични прахове. Една от задачите на тази програма е да се установи в предприятията за производство на цимент, които обновиха работното си оборудване и технологии, до каква степен са постигнали намаление на броя на работещите при условия на труд, неотговарящи на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа. Съоръженията с повишена опасност, които се експлоатират в тези предприятия и които поради своите работни параметри, работна среда и условия на работа и при недостатъчна обезопасеност могат да причинят производствени аварии, следва да бъдат системно на вниманието на контролните органи. Тези и други обстоятелства изискват инспекционни мерки особено в периода на усилена производствена дейност.

Очакванията са да се подобри фирмената организация за управление на дейността по здраве и безопасност при работа, в т.ч. и качеството на изготвените оценки на риска в 5 % от проверените малки и средни предприятия за производство на сухи строителни смеси и да намалее броят на работещите при условия на труд, неотговарящи на санитарно-хигиенните норми и изисквания в предприятията.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Идентифициране на предприятията за производство на сухи строителни смеси, изготвяне на списък и предоставянето му в ИА "ГИТ".

Срок:                     28.02.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

2.       Извършване на проверки в предприятията за производство на цимент.

Срок:                     01.04. - 30.04.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

3.       Извършване на проверки в предприятията за производство на сухи строителни смеси.

Срок:                     01.04. - 31.05.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

4.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки в предприятията за производство на цимент.

Срок:                     10.05.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Срок:                     10.06.2009 г.

Отговорник:         директор Д "УТ"

5.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки в предприятията за производство на сухи строителни смеси.

Срок:                     15.06.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Срок:                     15.07.2009 г.

Отговорник:         директор Д "УТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Подобряване на фирмената организация за управление на дейността по здраве и безопасност, в т.ч. и качеството на изготвените оценки на риска в 5 % от проверените малки и средни предприятия за производство на сухи строителни смеси;

v        Създадена единна практика за извършване на ефективен и ефикасен контрол при прилагането на нормативните актове в предприятията за производство на цимент и сухи строителни смеси;

v        Намаляване броя на работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания в предприятията.

Програма 6 - Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в хладилно-амонячните компресорни инсталации (ХАКИ) извън списъка на предприятията за периодичен контрол (с наличие на амоняк под 1 тон).

Период: 01.03.2009 г. - 15.11.2009 г.

Значителна част от хладилните амонячно-компресорни инсталации са морално остарели с над 30 годишна експлоатация и наблюдаващото се не провеждане на необходимите пълни технически прегледи, които да са съчетани с ресурса на метала на работното оборудване, работещо под налягане, както и с регулацията и пропускателната способност на съответните предпазни клапани увеличава производствения риск от възникване на промишлени аварии. Наложителни са проверките във въпросните производства, като очакванията са да се осигури въвеждане в програмите за отстраняване и ограничаване на професионалния риск на реално изпълними и ефикасни мерки във всички проверени предприятия, експлоатиращи ХАКИ с малки количества на амоняк по този начин в максимална степен се ограничават предпоставките за допускане на аварии.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Идентифициране на експлоатираните хладилно-амонячните компресорни инсталации извън списъка на предприятията на периодичен контрол, изготвяне на списък и предоставянето му в ИА "ГИТ".

Срок:                     20.03.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

2.       Извършване на проверки на хладилно-амонячните компресорни инсталации в предприятията за производство на хранителни продукти и на химични продукти, с участието на инспектори от Д "УТ" и представители на ГД "ИДТН".

Срок:                     01.05. - 31.09.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

3.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на хладилно-амонячните компресорни инсталации.

Срок:                     15.10.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Срок:                     15.11.2009 г.

Отговорник:         директор Д "УТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Въвеждане в програмите за отстраняване и ограничаване на риска на реално изпълними мерки във всички проверени предприятия, експлоатиращи ХАКИ с малки количества на амоняк;

v        Намаляване на предпоставките за недопускане на аварии при експлоатиране на ХАКИ с малки количества на амоняк.

Програма 7 - Инспектиране по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в икономически дейности "Хотелиерство", "Ресторантьорство" и "Търговия на дребно".

Период: 01.05.2009 г. - 31.10.2009 г.

Макар и не много на брой, нарушенията на нормите за уреждане на отношенията при предоставяне на работна сила само като трудови правоотношения и за задължително оформяне на трудовия договор в писмен вид с предоставяне на заверено от НАП копие на уведомлението за това са допуснати в много от икономическите сектори с почти еднакви общи стойности за деветмесечните периоди на 2007 и 2008 г.г. Но, делът от 47 % (най-голямата част) на същите нарушения спрямо общия им брой е установен в проверените 1143 хотели, 1946 ресторанти и 3371 фирми за търговия на дребно през деветмесечието на 2008 г.! Социалните и икономически последици от неспазване на нормите за законосъобразно са очевидни, което и обуславя акцентът от дейността на държавните контролни органи преди всичко през периода от годината, когато по-интензивно се наема работна ръка в тези икономически сектори.

Очакванията от изпълнението на програмата са да се: осигурява защита на трудовите права на работещите; установява единна практика на контрол по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения и постига ефективен и ефикасен контрол на законосъобразното уреждане на отношенията по предоставяне на работната сила.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Изготвяне на указания и примерен образец за съдържание и обхват на анализа за резултатите от проверките.

Срок:                     15.05.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ТППО"

2.       Извършване на проверки в икономически дейности "Хотелиерство", "Ресторантьорство" и "Търговия на дребно".

Срок:                     01.06. - 30.09.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

3.       Изготвяне на анализ за резултатите от проведените проверки и предоставянето му в Д "ТППО".

Срок:                     15.10.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

4.       Изготвяне на обобщен анализ за резултатите от проверките.

Срок:                     31.10.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ТППО"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Осигуряване на защита на трудовите права на работещите;

v        Установяване на единна практика на контрол по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол на законосъобразното уреждане на отношенията по предоставяне на работната сила.

Програма 8 - Повишаване на административния капацитет и укрепване институционалния имидж на ИА "ГИТ".

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Укрепването на капацитета на ИА "ГИТ" през последните години си остава един от постоянните приоритети за управлението на инспекционната дейност. През 2008 г. се извърши поредно оптимизиране на числеността на персонала на Агенцията с 67 щатни бройки, което представлява намаляване с около 12 % в сравнение със щатния персонал през 2007 г. Постигна се организационно-структурно и функционално развитие с новия Устройствения правилник на Агенцията, като на базата на вътрешно преструктуриране се реорганизираха дирекция "Управление на човешките ресурси" в дирекция „Административно обслужване и управление на човешките ресурси" и всички дирекции „Областна инспекция по трудя" в дирекции „Инспекция по труда". Възложи се нова функция на дирекция „Административно обслужване и управление на човешките ресурси" - да изготвя концепция за развитието на човешките ресурси и кадровото осигуряване на Главната инспекция по труда. Оптимизира се времето за провеждане на проверките, чрез конкретизиране на прилаганите принудителни мерки от инспектора по труда с даване на устни разпореждания за отстраняване на онези административни нарушения, за които това е възможно в хода на проверката.

С разполагаемите ресурси (при 26 вакантни длъжности) и реализираните мерки от предходния период по укрепване на административния капацитет, ИА "ГИТ" достигна преизпълнение на плана по инспекционната дейност за деветмесечието на 2008 г.с 13 %.

Към настоящия момент общата щатна численост на служителите в ИА "ГИТ" е 491 щатни бройки, от които 381 инспектори по труда. От общата численост на персонала, 99 % са държавни служители с ръководни и експертни функции, а останалия 1 % служители са по трудово правоотношение, осъществяващи спомагателни или технически функции. През анализирания период напусналите работа в ИА „ГИТ" служители са 73 души, 29 от които инспектори по труда. Направените първи стъпки за проследяване на текучеството показват като основна причина за напускане работа в системата на агенцията ниския размер на получаваното трудово възнаграждение.

Запазва се доброто образователно равнище на заетите в ИА "ГИТ" (всички инспектори по труда са с висше образование) и продължава тенденцията на повишаване професионалната квалификация на служителите. Проведените 2 специализации с 6 участника във ВУЗ, на обучения по 22 актуални тематични направления с 412 участника повишиха квалификацията и опресниха знанията на служителите по новите информационни технологии, планирането на дейността, антикорупционни практики, езиковите знания, за работа с клиентите на инспекцията, воденето на диалог със социалните партньори и др. Усъвършенства се капацитета на инспекторите за прилагане на acquis.

Резултатите от някои вътрешни одити показват недостатъчната конкретност и обоснованост на предприеманите принудителни мерки съобразно спецификата на проверяваното работно оборудване, което изисква по нататъшно актуализиране на темите за обучение и задълбочаване на неговото провеждане в тази връзка.

Продължи утвърдената практика на прозрачност и отчетност в дейността на администрацията на ИА „ГИТ" като конкурсното начало в назначенията на служителите (8 проведени конкурса), въвеждане на принципа на обслужване на "едно гише" и т.н. "горещ телефон", прилагат се Интернет адреси и се публикуваха периодично редица планови, отчетно-аналитични и други материали от дейността на Агенцията. Откри се нов безплатен телефон за приемане на сигнали и информация от страната за станали трудови злополуки. Продължават да се използват възможностите на медиите за отразяване на различни страни от инспекционната дейност като утвърдила се практика в стила на ръководство и управление. От началото на 2008 г. се прилага Методика за определяне на условията и реда за разходване на средствата за допълнително материално стимулиране на служителите в ИА „Главна инспекция по труда". По създадените механизми за координация на съвместната работа с други държавни контролни органи на национално и областно равнище (осъществени общо 1938 проверки с техни представители), с администрацията на Държавната агенция за закрила на детето, КНСБ и КТ "Подкрепа", с работодателски организации Агенцията изпълнява поетите ангажименти.

Неотклонно се спазва изискването по време на проверка да се канят представители на синдикални организации (в 114 проверки са взели участие синдикални представители) и на работещите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (в 1449 проверки са присъствали членове на комитети и групи по условия на труд). Обичайна практика е да се отчитат мненията и предложенията на социалните партньори от различните равнища при планирането на инспекционната дейност, както и да се информират структурите за социален диалог по условията на труда за резултатите от контрола. Няма случай на не предприемане на действия по отправен от синдикатите сигнал за нарушение на трудово-правни норми (проучени и решени са 61 отправени от синдикални формирования искания и сигнали). Извършваха се извънредни проверки по искания и сигнали на национални и местни медии.

Продължават управленските усилия за подобряване информационната и комуникационна среда на функциониране на труда на служителите, за гарантиране коректността на получаваната и изпращана информация, все още обаче не е постигната пълна оперативна съвместимост с административните информационни системи на НАП и НОИ за целите на контрола по труда.

По-нататъшното укрепване на административния капацитет на инспекцията по труда и модернизиране на нейната администрация си остава и през 2009 г. приоритетна програмна задача.

Очакванията от изпълнението на програмата са да се подобрява професионалната компетентност на служителите от ИА "ГИТ" за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им и поддържа институционалната идентичност, публичност и прозрачност за дейността на ИА "ГИТ"; повишава информираността на обществото за резултатите от инспекционната дейности и издига качеството на превантивната дейност.

Мерки за изпълнение на програмата

1.      Подбор на служители, оценяване на персонала, обучение и професионална квалификация, кариерно израстване и заплащане на труда, съгласно действащото законодателство.

Срок:                     31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "АОУЧР"

2.      Обучение по основните модули на новоназначени инспектори и юрисконсулти.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "АОУЧР"

3.      Обучение на директори, инспектори и юрисконсулти във връзка с измененията на Кодекса на труда и новите правомощия на инспекторите.

Срок:                     30.06.2009 г.

Отговорник:         директор Д "АОУЧР"

4.      Обучения на служители от агенцията за ефективно реализиране на програмите от плана на ИА "ГИТ" за 2009 г.

Срок:                     01.01. - 30.06.2009 г.

Отговорник:         директор Д "АОУЧР"

5.      Комуникация с медиите - организиране на пресконференции; подготовка и разпространение на прессъобщения; осигуряване на участия в електронните медии; осигуряване на материали за пресата; извършване на информационни услуги за медиите.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "АОУЧР"

6.      Организиране и провеждане на информационни кампании.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "АОУЧР"

7.      Актуализиране и поддържане на Интернет страницата на ИА "ГИТ".

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "АОУЧР"

8.      Разработване и издаване на печатни информационни материали.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "АОУЧР"

9.      Сътрудничество с медии с професионална насоченост.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д "ИТ" директор Д "АОУЧР"

10.  Изготвяне на отчет за резултатите от извършените мерки по програмата за полугодието на 2009 г.

Срок:                     10.08.2009 г.

Отговорник:         директор Д "АОУЧР"

11.  Изготвяне на доклад за резултатите от извършените мерки по програмата за 2009 г.

Срок:                     31.03.2010 г.

Отговорник:         директор Д "АОУЧР"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Подобряване на професионалната компетентност на служителите от ИА "ГИТ" за по-ефективно и ефикасно изпълнение на законовите им задължения;

v        Поддържане на институционална идентичност, публичност и прозрачност за дейността на ИА "ГИТ"; повишена информираност на обществото за резултатите от инспекционната дейност; повишено качество на превантивната дейност.

Програма 9 - Разширяване на международното сътрудничество за осигуряване на резултатно взаимодействие и обмяна на опит с инспекциите по труда от ЕС и региона.

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Международното сътрудничество и обмяната на опит с инспекциите по труда от ЕС и региона е един от ресурсите за по нататъшното повишаване ефективността на контрола по труда.

Изводи от обмена на добрата практика с инспекциите на страните-членки на ЕС намират отражение в практиката на контрола по труда и социалното партньорство по условията на труд. Продуктивно и полезно е участието на ИА „ГИТ" в международната работна група по инициатива на ISSA. Участието в разработването и тестването на тематични брошури по актуални теми на професионалната безопасност и здраве, адресирани към малки и средни предприятия цели подпомагане прилагането на хармонизираното законодателство по здраве и безопасност при работа. Престижно е и участието на ИА „ГИТ" в дейността на регионалния алианс на инспекциите по труда в Югоизточна Европа, Азербайджан и Украйна.

С изпълнението на мерките по програмата ще се постигне своевременно и качествено изпълнение на дейностите по подписани споразумения за сътрудничество между ИА „ГИТ" и сродни институции от други държави, в т.ч. по плана за работа на Регионалния алианс на инспекциите по труда в Югоизточна Европа, Азербайджан и Украйна; предоставяне на преводи на годишен доклад за дейността на ИА „ГИТ", на оперативни анализи, информационни справки, становища и други материали и подготовка на проекти по оперативни програми по Структурните фондове и по други линии за финансиране.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Изпълнение на дейности по подписани споразумения за сътрудничество между ИА „ГИТ" и сродни институции от други държави, в т.ч. по плана за работа на регионалния алианс на инспекциите по труда в Югоизточна Европа, Азербайджан и Украйна.

Срок:                     31.12.2009 г.

Отговорник:         изп. директор
директор Д "МСПП"
директор Д "УТ"
директор Д "ТППО"

2.       Предоставяне на отчети и доклади, оперативни анализи, информационни справки, становища и други материали на европейските и международни институции.

Срок:                     31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "МСПП"
директор Д "УТ"
директор Д "ТППО"

3.       Организиране участието на представители на ИА „ГИТ" в международни прояви на ЕС, МОТ, SLIC, IALI и др.

Срок:                     31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "МСПП"

4.       Участие на ИА "ГИТ" към сайта за бърз обмен на знания (KSS-Knowledge sharing site) към комитета на старшите инспектори по труда (SLIC).

Срок:                     31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "МСПП"
директор Д "УТ"
директор Д "ТППО"
директор Д "ИТ"

5.       Подготовка на проекти по оперативни програми по структурните фондове и по други източници за финансиране.

Срок:                     31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "МСПП"

6.       Мониторинг на изпълнените договори от предприятията по проект BG 2003/004-937.05.01 „Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Р България в областта на здравословните и безопасни условия на труд".

Срок:                     31.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "МСПП"
директор Д "ИТ"

7.       Изготвяне на отчет за резултатите от извършените мерки по програмата за полугодието на 2009 г.

Срок:                     10.08.2009 г.

Отговорник:         директор Д "МСПП"

8.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените мерки по програмата за 2009 г.

Срок:                     31.03.2010 г.

Отговорник:         директор Д "МСПП"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Изпълнение на дейности по подписани споразумения за сътрудничество между ИА „ГИТ" и сродни институции от други държави, в т.ч. по Плана за работа на Регионалния алианс на инспекциите по труда в Югоизточна Европа, Азербайджан и Украйна;

v        Превод на годишния доклад за дейността на ИА „ГИТ", на оперативни анализи, информационни справки, становища и други материали;

v        Организиране участието на представители на ИА „ГИТ" в международни прояви на ЕС, МОТ, SLIC, IALI и др.;

v        Подготовка на проекти по Оперативни програми по Структурните фондове и по други линии за финансиране;

v        Мониторинг на изпълнените договори от предприятията по проект BG 2003/004-937.05.01 „Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Р България в областта на здравословните и безопасни условия на труд".

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

"Решаване на актуални проблеми по защитата на труда на областно равнище"

Състоянието на спазването на нормативните актове по отделните области и общини е различно, различна е степента на ангажираност по изпълнение на задължения и отговорности за осигуряване на ЗБУТ и реализиране на трудовите права на участниците в трудовия процес, което е в основата на съществуващи проблеми по защитата на труда, характерни за всеки регион. Известните за всяка дирекция "ИТ" и специфични за нейния териториален обсег на действие подобни проблеми са достатъчно основание за обхващането им за наблюдение и контрол в областни програми през 2009 г.

За постигане на оперативната цел ще бъдат реализирани следните програми от дирекции "Инспекция по труда":

Благоевград

Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятия при използването на лични предпазни средства и колективни средства за защита

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.    Извършване на 199 проверки в предприятията.

Срок:                     01.01. - 30.11.2009 г.

Отговорник:         Станоев

2.    Изготвяне на отчет за резултатите от проверките.

Срок:                     20.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д"ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване на броя на предприятията, в които са осигурени подходящи лични предпазни средства, необходими за предпазване на работещите от вредните фактори на работната среда;

v        Навременно снабдяване, подмяна и поддръжка на личните предпазни средства;

v        Създаване на навици у работещите за редовно и правилно използване на личните предпазни средства;

v        Осигуряване на производствата и дейностите в предприятията с колективни средства за защита;

v        Осигуряване на необходимата документация и поддържане в изправност на колективните средства за защита;

v        Намаляване на предпоставките за трудови злополуки и професионални заболявания посредством използването на лични и колективни средства за защита.

Варна

Инспектиране по законосъобразното възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, спазването на работното време и заплащането на труда на работещите в т.ч. на наети лица до 18 г. възраст през активния летен туристически сезон в предприятия със сезонен характер

Период: 01.07.2009 г. - 31.08.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Извършване на проверки в предприятия със сезонен характер в сферата на търговия на дребно на открити щандове и пазари, спортни и други дейности с развлечение и отдих, спомагателни дейности във финансовото посредничество, пътнически туристически морски и крайбрежен транспорт и други персонални услуги по законосъобразното възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, спазването на работното време и заплащането на труда на работещите през летния туристически сезон.

Срок:                     01.07. - 31.08.2009 г.

Отговорник:         Т.Йотов-30 пр. Д.Коларов-28 пр., Т.Петкова-20 пр., Ал.Стоянов-15пр., Св.Пашов-14пр., А.Богданова-11 пр., М.Петрова-10 пр., Н.Генев-10 пр., К.Славова-10 пр., Д.Костова-9 пр., П.Енев-8 пр., Н.Стоянов-5 пр., К.Кузманов-5 пр.

2.       Контрол в предприятия със сезонен характер, които през летния туристически сезон на 2008 г. са допуснали нарушения по възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, спазването на работното време и заплащането на труда.

Срок:                     01.07. - 31.08.2009 г.

Отговорник:         Т.Петкова-10 пр. Д.Костова-5 пр., Св.Пашов-2 пр., Н.Стоянов-5 пр., П.Енев-2 пр.

3.       Контрол в предприятия със сезонен характер, които през летния туристически сезон на 2008 г. са допуснали нарушения по възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, спазването на работното време и заплащането на труда на наети на работа лица до 18 г. възраст.

Срок:                     01.07. - 31.08.2009 г.

Отговорник:         Д.Костова-5 пр.
М.Петрова-2 пр.

4.       Изготвяне на обобщен анализ за резултатите от проверките.

Срок:                     30.09.2009 г.

Отговорник:         Д.Костова

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване броя на предприятията спазващи изискванията на нормативната уредба по възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, спазването на работното време и заплащането на труда;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, спазването на работното време и заплащането на труда на работниците и служителите;

v        Осигуряване на защита на трудовите права на наети на работа лица до 18 г. възраст.

Видин

Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на наетите лица от частни земеделски производители

Период: 01.01.2009 г. - 15.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Идентифициране на частни земеделски производители.

Срок:                     28.02.2009 г.

Отговорник:         Анка Велкова

2.       Извършване на проверки на частни земеделски производители.

Срок:                     01.03. - 30.11.2009 г.

Отговорник:         Анка Велкова

Брой проверки: 30

3.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки на частни земеделски производители.

Срок:                     30.12.2009 г.

Отговорник:         Анка Велкова

Резултати от изпълнение на програмата

v        Привеждане на условията на труд в проверените частни земеделски производители в съответствие с минималните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

v        Подобряване на фирмената организация за управление на дейността по здраве и безопасност.

Враца

Инспектиране на трудовото законодателство при осигуряване на ЗБУТ и трудовите правоотношения във фирмите от икономически дейности „Транспорт" и „Спомагателни дейности в транспорта"

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Идентифициране на фирмите от икономически дейности „Транспорт" и „Спомагателни дейности в транспорта", които ще бъдат проверени по програмата.

Срок:                     20.01.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"
инж.Т.Г.Иванов

2.       Извършване на 22 проверки в определените фирми в икономически дейности „Транспорт".

Срок:                     20.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         всички инспектори

3.       Извършване на 37 проверки в определените фирми в икономически дейности „Спомагателни дейности в транспорта".

Срок:                     20.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         всички инспектори

4.       Изготвяне на отчет за резултатите от извършените проверки по програмата за полугодието на 2009 г.

Срок:                     10.07.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"
инж.Т.Г.Иванов

5.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки по програмата за 2009 г.

Срок:                     20.01.2010 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

                              инж.Т.Г.Иванов

Резултати от изпълнение на програмата

v        Осигуряване на защита на трудовите права на работещите в автосервизи, автомивки и други спомагателни дейности в автотранспорта;

v        Установяване на единна практика на контрол по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол на законосъобразното уреждане на отношенията по предоставяне на работната сила;

v        Установяване на единна практика на контрол по отчитането на работното време на водачите на МПС.

Габрово

Инспектиране за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при използване на колективни и лични предпазни средства в предприятия с висок процент работещи при санитарно-хигиенни норми над допустимите

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Идентифициране на предприятията с работещи над пределно допустимите санитарно-хигиенни норми.

Срок:                     01.01.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

2.       Извършване на 178 проверки в предприятия от идентифицираните в т. 1. от различните икономически дейности.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         ресорните инспектори

3.       Изготвяне на анализ за резултатите от проведените в посочените отрасли проверки.

Срок:                     15.01.2010 г.

Отговорник:         Пенка Балинова

Резултати от изпълнение на програмата

v        Спазване съблюдаването и безпрекословното изпълнение на разпоредбите на Наредба №3 от 2001г., Обн, ДВ, бр.46/2001 г.;

v        Осигуряване на колективни и лични средства за защита на работещите във вредна работна среда, които да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите нормативни актове;

v        Намаляване броя на работещите във вредна среда, чрез използване на колективните средства за защита и ЛПС;

v        Повишаване на културата на труда, чрез използване на лични предпазни средства.

Добрич

Контрол на организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и безопасността на труда

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Извършване на проверки в предприятия с производствен характер на дейността относно организацията на дейността за осигуряване на ЗБУТ и безопасността на труда - 87 броя.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         всички инспектори

2.       Извършване на проверки в предприятия от непроизводствената сфера относно организацията за осигуряване на ЗБУТ - 49 броя.

Срок:                     01.01. - 30.11.2009 г.

Отговорник:         всички инспектори

3.       Изготвяне на анализ за резултатите от извършените проверки и предоставянето му в ИА "ГИТ".

Срок:                     15.01.2010 г.

Отговорник:         директор на Д "ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата.

v        Установяване на единна практика на контрол за прилагане на нормативните актове, регулиращи осигуряването на ЗБУТ;

v        Намаляване на предпоставките за възникване на трудови злополуки;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регулиращи ЗБУТ.

Кърджали

Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести в  предприятията на територията на област Кърджали

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Съответствие на оценката на риска с условията на труд при извършване на ръчна работа с тежести.

­    Извършване на проверки в предприятия от икономическа дейност „Дърводобив и дървопреработване".

Срок:                     01.04. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         М.Кехайов

Брой проверки      5

­    Извършване на проверки в предприятия от икономическа дейност „Производство на мебели".

Срок:                     01.04. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         М.Кехайов

Брой проверки      5

­    Извършване на проверки в предприятия от икономическа дейност „Търговия на едро и дребно".

Срок:                     01.04. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         всички инспектори

Брой проверки      75

2.       Организиране и провеждане на информационни кампании.

Срок:                     текущ

Отговорник:         Директор Д"ИТ"

3.       Изготвяне на отчет за резултатите от извършените проверки по програмата за полугодието на 2009 г.

Срок:                     15.07.2009 г.

Отговорник:         М.Кехайов

4.       Изготвяне на анализ за резултатите от извършените проверки по програмата за 2009 г.

Срок:                     10.02.2010 г.

Отговорник:         М.Кехайов
директор Д"ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване броя на предприятията с приети мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска при ръчна работа с тежести;

v        Премахване и ограничаване на предпоставките, водещи до мускулно-скелетни увреждания на работещите чрез прилагане на изискванията на Наредба № 16/1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна  работа с тежести;

v        Повишаване информираността на работодателите и работещите във връзка с рисковете при ръчна работа с тежести и възможните превантивни мерки;

v        Постигане на по-добро съответствие при работа с европейската Директива 90/269/ЕИО за намаляване на мускулно-скелетните увреждания.

Кюстендил

Подобряване на условията на труд.

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Съответствие на работното оборудване и работната среда с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности:

­    "Производство на метални изделия, без машини и оборудване" - 20 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Л.Младенов

­    "Производство и разпространение на филми, телевизионни и радио предавания" - 4 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Л.Младенов

­    „Развлечение, спорт, култура" - 6 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Л.Младенов

­    "Производство и разпределение на електрическа енергия и топлинна енергия и на газообразни горива" - 11 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Л.Ивков

­    "Ремонт на компютърна техника на лични и домакински вещи" - 2 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Л. Ивков

­    "Производство на лекарствени продукти" - 3 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Ал. Крумов

­    "Производство на санитарна керамика" - 1 проверка.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Ал.Крумов

­    "Производство на изделия от пластмаси" - 6 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Ал.Крумов

­    "Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия" - 2 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Ал.Крумов

­    "Производство на облекло" - 17 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Н.Николов

­    "Социална работа без настаняване" - 5 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Н.Николов

­    "Далекосъобщения" - 2 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Н.Николов

­    "Търговия на едро, без търговия на автомобили и мотоциклети" - 15 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Н.Николов

­    "Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки" - 10 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         С.Атанасова

­    "Производство на мебели" - 5 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Р.Якимов

­    "Събиране, пречистване и доставяне на води" - 6 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Р.Якимов

­    "Производство на хранителни продукти" - 9 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Р.Якимов

­    "Дърводобив" - 5 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Р.Якимов

­    "Търговия с автомобили" - 45 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Г.Карабашев

­    "Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване" - 15 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Д.Велинова

­    "Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации" - 10 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Д.Велинова

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване на броя на предприятията, в които работното оборудване и работната среда са приведени в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

v        Предприемане на ефективни коригиращи принудителни мерки за осигуряване на безопасност на труда в предприятието;

v        Ограничаване на рисковете от възникване на трудови злополуки.

Гарантиране изплащането на уговореното с трудов договор възнаграждение

Период: 01.01.2009 г. - 31.11.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Спазване на нормите регламентиращи заплащането на труда и работното време. Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности:

­    "Производство на метални изделия, без машини и оборудване" - 50 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Л.Младенов

­    "Производство и разпространение на филми, телевизионни и радио предавания" - 2 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Л.Младенов

­    „Развлечения, спорт, култура" - 8 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Л.Младенов

­    "Образование" - 90 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Л.Ивков

­    "Производство на изделия от пластмаси" - 10 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Ал.Крумов

­    "Производство на облекло" - 58 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Н.Николов

­    "Хуманно здравеопазване" - 11 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Н.Николов

­    "Пощенски и куриерски услуги" - 10 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Н.Николов

­    "Научноизследователска и развойна дейност" - 2 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         С.Атанасова

­    "Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети " - 4 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         С.Атанасова

­    "Производство на мебели" - 5 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Р.Якимов

­    "Производство на безалкохолни напитки,минерални и други бутилирани води" - 5 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Р.Якимов

­    "Производство на хранителни продукти" - 9 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Р.Якимов

­    "Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" - 30 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Г.Карабашев

­    "Сухопътен транспорт" - 30 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Г.Карабашев

­    "Информационни услуги" - 2 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Д.Велинова

­    "Застраховане" - 5 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Д.Велинова

­    "Дейности в областта на информационните технологии" - 3 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Д.Велинова

­    "Производство на изделия от хартия и картон" - 6 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Ив.Василев

Резултати от изпълнение на програмата

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регулиращи заплащането на труда и работното време;

v        Повишаване правната култура на участниците в трудовия процес за спазване на нормативните изисквания по заплащане на труда и организацията на работното време;

v        Осигуряване на защита на трудовите права на работниците и служителите.

Ловеч

Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в дърводобива

Период: 01.04.2009 г. - 31.11.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Осъществяване на срещи с други контролни органи на областно ниво, имащи отношение към контрола на тази дейност с цел по-добра координация при съвместни проверки.

Срок:                     31.03.2009 г.

Отговорник:         Директор Д „ИТ"

2.       Извършване на 20 проверки по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в дърводобива.

Срок:                     01.04. - 31.10.2009 г.

Отговорник:         Стоян Василев

3.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки по програмата.

Срок:                     30.11.2009 г.

Отговорник:         Стоян Василев

Резултати от изпълнение на програмата

v        Намаляване на предпоставките за трудови злополуки свързани с добива на дървесина;

v        Намаляване случаите на наемане на работна сила без писмени трудови договори.

Монтана

Повишаването качеството на контрола при инспектиране за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в малки и средни предприятия на територията на областта с цел превенция на професионалните рискове

Период: 01.04.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Изготвяне списък на фирмите, които ще бъдат проверявани.

Срок:                     10.01.2009 г.

Отговорник:         В.Христов

2.       Изготвяне на структура за примерно съдържание и обхват на анализи за резултатите от проверките.

Срок:                     20.01.2009 г.

Отговорник:         Д.Петров

3.       Провеждане на проверки в предприятията от съответните отрасли и браншове - 312 бр., както следва:

­    „Производство и реализация на асфалтови смеси" - 22 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Н.Илков

­    „Образование" - 78 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Н.Ценкова
Д.Петров

­    „Производство на мебели„ - 34 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Мл.Петков

­    „Производство на хартия, картон и изделия от тях„ - 6 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Мл.Петков

­    „Ветеринаро-медицинска дейност„ - 10 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Мл.Петков

­    „Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги" - 12 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Мл.Петков

­    „Ремонт и техническо обслужване на автомобилите" - 26 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         С.Симеонов

­    „Производство на изделия от пластмаса - 46 бр.

Срок :                    01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник :        С.Иванов

­    „Производство на безалкохолни напитки" - 31 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Б.Борисов

­    „Производство на облекло„ - 40 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         З.Иванова

­    „Търговия на едро и дребно с отпадъци и скрап" - 7 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         В.Христов

4.       Провеждане на информационни кампании.

­    Предоставяне на медийна информация за малки и средни предприятия с добра практика.

Срок:                     30.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

­    Предоставяне на информация за резултатите от проверките в структурите за социален диалог и работодателските организации на регионално и отраслово (браншово) ниво.

Срок:                     30.12.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

5.       Изготвяне на анализ за резултатите от извършените проверки по предварително подготвена структура и предоставянето му в ИА „ГИТ".

Срок:                     30.12.2009 г.

Отговорник:         Мл.Петков

Резултати от изпълнение на програмата

v        Установяване на единна практика при упражняване на този вид контрол;

v        Намаляване с 10 % на броя на трудовите злополуки в предприятията, в които ще се извършат тези проверки;

v        Премахване и ограничаване на предпоставките, водещи до висок трудов травматизъм.

Пазарджик

Систематично и взискателно прилагане на всички законови принудителни мерки за налагане промяна на отношението и спазването на трудовите норми и изискванията на ЗЗБУТ от фирми и работодатели в област Пазарджик с повтарящи се проблеми свързани с трудовото законодателство и рецидивиращо недобросъвестно отношение по отношение актовете и предписанията на Д „ИТ" Пазарджик

Период: 01.03.2009 г. - 30.11.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Идентифициране на предприятията подлежащи на контрол, чрез класификация според:

­    брой трудови злополуки за периода 2004 г. - 2008 г.

­    брой подадени жалби за периода 2004 г. - 2008 г.

­    брой направени предписания за периода 2004 г. - 2008 г.

­    брой неизпълнени предписания за периода 2004 г. - 2008 г.

­    брой оспорени актове на Д „ИТ" Пазарджик за периода 2004 г. - 2008 г.

­    брой и размер на неплатени НП за периода 2004 г. - 2008 г.

Срок:                     15.03.2009 г.

Отговорник:         Васил Данчев,
Мариана Калоферова

2.       Определяне и подготовка на екипи за осъществяване на планираните проверки от Мариана Калоферова и Директор Д „ИТ".

Срок:                     15.03.2009 г.

Отговорник:         Мариана Калоферова

3.       Реализация от всички инспектори на 35 бр. проверките съобразно личните им планове.

Срок:                     30.10.2009 г.

Отговорник:         ресорния инспектор

4.       Обобщаване и анализиране на резултатите  кампанията.

Срок:                     15.11.2009 г.

Отговорник:         Мариана Калоферова

5.       Отразяване в медиите.

Срок:                     15.11.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Изясняване наличието или отсъствието на тенденции по отношение честотата на злополуките, жалбите, предписанията, оспорените актови и НП съотнесено към субективните процеси, усилия и организация на работа в Д"ИТ" Пазарджик;

v        Разработване коригиращи мерки, касаещи работа на Д"ИТ" Пазарджик според направените изводи, идентифицирани тенденции и поставените от ИА"ГИТ" цели;

v        С възможната обективност, равносметка за годността и прецизността на издаваните от Д"ИТ" Пазарджик актове;

v        Съпоставка на липсата, наличието и степента на промяна на условията на труд и спазване на трудовите норми в предприятията и работодателите, към които Д"ИТ" Пазарджик е проявила адекватна взискателност, по едни или други причини санкциите не са погасени;

v        Предприемане на респектиращи мерки спрямо работодатели и фирми, които нито реагират адекватно на предписанията, нито погасяват санкциите;

v        Чрез комплексен натиск въздействие и взаимодействие с други контролни органи за увеличаване на приходите спрямо 2008 г. с 10 %;

v        Укрепване на институционалният имидж на Д"ИТ" Пазарджик в общественото пространство и засилване на превантивния ефект в дейността на инспекцията.

Перник

Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения в икономическа дейност „Образование"

Период: 01.03.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Извършване на проверки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения в икономическа дейност „Образование".

Срок:                     01.01. - 30.11.2009 г.

Отговорник         А. Алекова С. Цветкова К. Денкова П. Петров

В тази икономическа дейност „Образование" ще бъдат извършени 30 бр. проверки.

2.       Изготвяне на анализ за резултатите от проведените проверки.

Срок:                     15.12.2009 г.

Отговорник:         А. Алекова

Резултати от изпълнение на програмата

v        Осигуряване на защита на трудовите права на работещите;

v        Установяване на единна практика на контрол по законосъобразното възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;

v        Намаляване на предпоставките за увеличаване на трудовите злополуки;

v        Повишаване ангажираността на всички участници в трудовия процес за изпълнение изискванията на трудовото законодателство.

Плевен

Програма на областно ниво: "Спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (кари) с общо предназначение"

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Извършване на проверки в предприятия или отделни производства и дейности, използващи електрокари и мотокари (кари) с общо предназначение - 52 бр. проверки - 100 % от предприятията в областта.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         ресорните инспектори

2.      Изготвяне на анализ за резултатите от извършените проверки.

Срок:                     31.01.2010 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Премахване и ограничаване на предпоставките, водещи до трудов травматизъм при използване на кари;

v        Намаляване на броя на наетите работници за водачи на кари без правоспособност;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, за осигуряване на ЗБУТ при работа с електрокари и мотокари (кари) с общо предназначение.

Пловдив

Инспектиране по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в предприятията от преработващата промишленост /КИД 10 - 32/

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Извършване на проверки по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в предприятия от преработващата промишленост осъществяващи дейност на територията на областта.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         всички инспектори

Ще бъдат извършени - 193 проверки.

2.       Изготвяне на отчет за резултатите от извършените проверки по програмата за полугодието на 2009 г.

Срок:                     15.07.2009 г.

Отговорник:         Николай Балтаджиев

3.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки по програмата за 2009 г.

Срок:                     31.01.2010 г.

Отговорник:         Николай Балтаджиев

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване броя на предприятията с оценка на риска съответстваща на изискванията на нормативните актове;

v        Ограничаване на предпоставките, водещи до трудов травматизъм;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, касаещи възникването на трудовите правоотношения;

v        Повишаване правната култура на участниците в трудовия процес за спазване на нормативните изисквания по заплащане на труда и организацията на работното време.

Разград

Спазване на законовите изисквания за осигуряване на хигиена на труда по работни места

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Изпълнение на изискванията за правилните начини при ръчна работа с тежести и товаро- разтоварни работи.

­    Извършване на 60 проверки по спазване на правилата за ръчна работа с тежести и товаро- разтоварни работи в предприятия от икономическа дейност „Производство на хранителни продукти".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         С. Стойнов

2.       Изпълнение на изискванията за осигуряване и използване на колективни средства за защита и ЛПС.

­    Извършване на 30 проверки в предприятия от икономическа дейност „Производство на облекло".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         М. Минчева

­    Извършване на 60 проверки в предприятия от икономическа дейност „Търговия на дребно с горива и смазочни материали".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         М. Иванова

­    Извършване на 20 проверки в предприятия от икономическа дейност „Производство на мебели".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         В. Рангелова

­    Извършване на 200 проверки в предприятия или отделни производства и дейности, в които проблемите по хигиената на труда не са решени.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инспектори в Д "ИТ"

3.       Съответствие на факторите на работната среда със законовите изисквания

­    Извършване на 210 измервания на фактори на работната среда по работни места.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инспектори в Д "ИТ"

4.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки по програмата за 2009 г.

Срок:                     31.01.2010 г.

Отговорник:         М Минчева

Резултати от изпълнение на програмата

v        Намаляване на мускулно-скелетните увреждания на работещите чрез подобряване прилагането на изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;

v        Подобряване условията на труд относно хигиената на труда;

v        Повишаване на културата на работещите по отношение на използване на ЛПС;

v        Създаване на условия за подобряване качеството на осигурените ЛПС;

v        Осигуряване и ефективно използване на колективни средства за защита.

Русе

Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за производство на превозни средства без автомобили

Период: 01.09.2009 г. - 30.10.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Извършване на 20 бр. проверки в предприятията за производство на превозни средства без автомобили.

Срок:                     01.09. - 30.10.2009 г.

Отговорник:         инж. О. Атанасов

2.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки в предприятията за  производство на превозни средства без автомобили.

Срок:                     15.11.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Привеждане на условията на труд в проверените предприятия в съответствие с минималните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

v        Подобряване, там където е наложително, на фирмената организация за управление на дейността по здраве и безопасност.

Силистра

Контрол по спазване на нормативните изисквания за осигуряване на безопасност на труда при производство на метална и пластмасова дограма 30 проверки

Период: 01.09.2009 г. - 30.10.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Идентифициране на обектите за контрол.

Срок:                     20.03.09 г.

Отговорник:         инж.Д. Димитров

2.       Изготвяне на графици за извършване на проверките и определяне на екипи от инспектори.

Срок:                     30.03.2009 г.

Отговорник:         инж.Д. Димитров

3.       Реализиране на първи етап от инспекционна дейност по програмата.

Срок:                     30.06.2009 г.

Отговорник:         инж.Д. Димитров

4.       Извършване на контролни измервания на фактори на работната среда / по преценка на проверяващите екипи.

Срок:                     01.04. - 30.06.2009 г.

Отговорник:         инж.Д. Димитров

5.       Реализиране на втори етап - последващ контрол на изпълнение на дадените предписания.

Срок:                     до 30.10.2009 г.

Отговорник:         инж.Д. Димитров

6.       Изготвяне на обобщен анализ на резултатите от двата етапа на Областната програма.

Срок:                     до 30.10.2009 г.

Отговорник:         инж.Д. Димитров

7.       Информиране на обществеността на област Силистра чрез средствата за масова комуникация и с резултатите от инспекционната дейност.

Срок:                     текущ

Отговорник:         директор Д"ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване броя на предприятията, предприели конкретни действия по изпълнение на програмите с планирани мерки за намаляване /отстраняване/ на риска;

v        Повишаване ангажираността на работодателите по проблемите на безопасността на работното място;

v        Увеличаване на броя на предприятията, привели стойностите на факторите на работната среда в съответствие със санитарно-хигиенните норми;

v        По-ефективно обслужване на работниците и служителите от службите по трудова медицина.

Сливен

Контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, качество на оценките на риска и предприети мерки за неговото минимизиране, в т.ч. чрез колективни средства за защита и използване на лични предпазни средства от работещите в микро, малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на областта

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Привеждане на условията на труд в съответствие с нормативните изисквания в микро, малки и средни предприятия от материалната сфера. Извършване на проверки в предприятия от следните икономически дейности:

­    "Производство на метални изделия, без машини и оборудване" - 62 бр.

Срок:                     01.01- 31.12.2009 г.

Отговорник:         Христо Константинов

­    "Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение" - 15бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Денчо Денчев

­    "Производство на готови храни за животни" - 10 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Христо Константинов

­    "Производство на мелничарски продукти" - 8 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Христо Константинов

­    "Производство на напитки" - 6 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Пенка Стамова

­    "Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон" - 3 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Веселина Атанасова

­    "Производство на изделия от каучук и пластмаси" - 25 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Тошо Дончев

­    "Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло" - 17 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Константин Илиев

­    "Издателска дейност" - 2 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Валентина Калисторска

­    "Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали" - 10 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Тошо Дончев

­    "Производство на мебели" - 9 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Радко Куршумджиев

2.       Степен на изпълнение на основните изисквания, регламентирани в ЗЗБУТ, в предприятия от нематериалната сфера. Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности:

­    "Образование" - 43бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Марияна Енчева
Светла Желязкова

­    "Ветеринарномедицинска дейност" - 1 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Мариана Пеева

­    "Медико- социални грижи с настаняване " и "Социална работа без настаняване" - 9 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Веселина Атанасова

­    "Радио- и телевизионна дейност" - 14 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Мариана Пеева

­    "Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи" - 6 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Валентина Калисторска

3.       Изготвяне на анализ за резултатите от реализираните проверки по програмата.

Срок:                     31.01.2010 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване броя на предприятията с изпълнени основни изисквания по осигуряване на ЗБУТ;

v        Подобряване условията на труд в предприятията от материалната и нематериалната сфера;

v        Отстраняване на допуснати нарушения по безопасност и хигиена на труда;

v        Увеличаване с 5 % броя на проверените за първи път предприятия;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регулиращи безопасните и здравословни условия на труд;

v        Повишаване правната култура на участниците в трудовия процес за спазване на нормативните изисквания по безопасност и здраве при работа.

Спазване на императивните норми на трудовото законодателство, отнасящи се до организацията на работното време, почивките и отпуските и заплащането на труда

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.         Осъществяване на инспекционна дейност по спазване на разпоредбите, регламентиращи работното време, почивките и отпуските, както и изплащането на трудовите възнаграждения и обезщетения в предприятия от икономически дейности:

­    "Хуманно здравеопазване" - 35 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.200 г.

Отговорник:         Мариана Пеева

­    "Организиране на хазартни игри" - 15 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Валентина Калисторска

­    "Сухопътен транспорт" - 30 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Веселина Атанасова

­    "Други персонални услуги" - 20 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Мариана Пеева

­    "Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия" - 7 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Пенка Стамова

­    "Дейности в областта на информационните технологии" - 4 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Светла Желязкова

­    "Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт" - 33 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Тошо Дончев

2.         Изготвяне на анализ за резултатите от реализираните проверки по програмата.

Срок:                     31.01.2010 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване броя на предприятията, проверени за първи път от Д "ИТ"- Сливен с 10 %;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регулиращи заплащането на труда и работното време;

v        Повишаване правната култура на участниците в трудовия процес за спазване на нормативните изисквания по заплащане на труда и организацията на работното време.

Смолян

Инспектиране за създаване на добра практика при предоставянето, употребата и съхранението на личните предпазни средства от всички участници в трудовия процес

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Ще се извършат 226 проверки.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Извършване на проверки в предприятия от икономическа дейност "Добив на метални руди".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж. Михайлов
инж. Павлова

Брой проверки:     26

2.       Извършване на проверки в предприятия от икономически дейности "Производство на тъкани" и „Производство на облекло".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж. Овчаров
инж. Павлова
Дорутева

Брой проверки:     51

3.       Извършване на проверки в предприятия от икономическа дейност "Производство на метални изделия".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж. Чернев,
Сивкова

Брой проверки:     20

4.       Извършване на проверки в предприятия от икономическа дейност "Производство на мебели".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г

Отговорник:         инж. Манолов

Брой проверки:     21

5.       Извършване на проверки в икономическа дейност "Държавно управление".

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж. Даракчиева,
Николова

Брой проверки:     20

6.       Извършване на последващ контрол по изпълнение на предписаните мерки в проверените през 2009 г. предприятия.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж. Даракчиева,
инж. Манолов,
инж. Михайлов,
инж. Овчаров, инж.Чернев,
инж. Павлова, Николова, Дорутева

7.       Изготвяне на анализ за резултатите от проверките.

Срок:                    15.01.2010 г.

Отговорник:        инж. Караиванов

8.       Изпращане на анализа в ИА "ГИТ".

Срок:                     18.01.2010 г.

Отговорник:         инж. Караиванов

9.       Даване на гласност на резултатите от извършените проверки.

Срок:                     ежемесечен

Отговорник: инж. Караиванов

Резултати от изпълнението на програмата

v        Намаляване на предприятията, в които се допускат нарушения по предоставянето, съхранението и употребата на лични предпазни средства;

v        Намаляване на предпоставките за злополуки и професионални заболявания.

Софийска област

Инспектиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в предприятия от преработващата промишленост и хуманно здравеопазване

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.      Извършване на проверки по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в предприятия от преработващата промишленост-241 проверки.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         инж.Ж.Петрова инж.Ср.Грозева, инж.Е.Аврамова инж.Д.Стоянова, инж.К.Вълкова инж.П.Еленкина

2.      Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки по програмата за 2009 г.

Срок:                     31.01.2010 г.

Отговорник:         инж.Ж.Петрова

                              инж.Ср.Грозева

Резултати от изпълнение на програмата

v        Намаляване на предпоставките за трудови злополуки;

v        Увеличаване броя на предприятията с оценка на риска съответстваща на изискванията на нормативните актове;

v        Намаляване случаите на наемане на работна сила без писмени трудови договори.

Стара Загора

Осигуряване на ЗБУТ и законни трудови правоотношения в предприятия за ремонт и инсталиране на машини и оборудване, работещи на обекти на ТЕЦ-ове и мини „Марица изток" АД"

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Идентифициране на предприятия за ремонт и инсталиране на машини и оборудване, работещи на обекти на ТЕЦ-ове и мини „Марица изток" АД.

Срок:                     30.04.2009 г.

Отговорник:         инж.Д. Дечева
инж.Я. Димова

2.       Провеждане на проверки в предприятия за ремонт и инсталиране на машини и оборудване, работещи на обекти на ТЕЦ-ове и мини „Марица изток" АД.

Срок:                     01.05. - 30.10.2009 г.

Отговорник:         инж.Д. Дечева инж.Я. Димова, инж.Р.Минчев, инж.Кр. Вачков

В тази икономическа дейност „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване" ще бъдат извършени 20 бр. проверки.

3.       Изготвяне на анализи на резултатите от извършените проверки.

Срок:                     15.11.2009 г.

Отговорник:         инж.Д. Дечева

4.       Провеждане на информационни кампании.

­    Предоставяне на информация за предприятия с добра практика по осигуряване на ЗБУТ.

Срок:                     30.12.2009г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"
инж.Д. Дечева

­    Предоставяне на информация за резултатите от проверките в структурите за социален диалог по условията на труд на регионално, отраслово/браншово ниво.

Срок:                     постоянен

Отговорник         директор Д "ИТ"
инж.Д. Дечева

Резултати от изпълнение на програмата

v        Увеличаване с 5 % броя на предприятията за ремонт и инсталиране на машини и оборудване с изпълнени изисквания на ЗЗБУТ;

v        Намаляване броя на работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания;

v        Намаляване броя на предприятията с неизпълнени мерки с изтекъл срок за предотвратяване или намаляване и ограничаване на риска.

Търговище

Контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, качество на оценките на риска и предприети мерки за неговото оптимизиране в микро, малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на областта

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.      Привеждане на условията на труд в съответствие с нормативните изисквания в микро, малки и средни предприятия, от преработващата промишленост. Извършване на проверки в предприятия от следните икономически дейности:

­    „Производство на метални изделия, без машини и оборудване" - 33 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Д. Денчев

­    „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение" - 2 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Д. Денчев

­    „Производство на готови храни за животни" - 3 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Иво Дочев,
Цв. Захариев

­    „Производство и преработка на месо" - 10 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Св. Дякова

­    „Производство на мляко и млечни продукти" - 10 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Св. Дякова

­    „Производство на мелничарски продукти" - 5 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Св. Дякова

­    „Производство на напитки" - 9 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Св. Дякова

­    „Производство на изделия от каучук и пластмаси" - 7 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         Цв. Захариев

­    „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали" - 13 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         П. Тодорова

­    „Производство на мебели" - 18 бр.

Срок:                     01.01. - 31.12.2009 г.

Отговорник:         П. Тодорова

Резултати от изпълнение на програмата

v        Подобряване условията на труд в предприятията от материалната сфера;

v        Увеличаване с 5 % броя на проверените за първи път предприятия;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регулиращи безопасните и здравословни условия на труд.

Хасково

Контрол по спазване на нормите, регламентиращи заплащането на труда и работното време в предприятията от икономическа дейност: „Сухопътен транспорт" (без железопътни и таксиметрови превози)

Период: 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Идентифициране на предприятия, развиващи икономическа дейност: „Сухопътен транспорт" (без железопътен и таксиметров) на територията на област Хасково.

Срок:                     31.01.2009 г.

Отговорник:         инж. Н. Делчев
инж. Г. Атанасова

2.       Извършване на 30 проверки в идентифицираните предприятия от икономическа дейност: „Сухопътен транспорт" (без железопътен и таксиметров).

Срок:                     01.02. - 15.10.2009 г.

Отговорник:         инж. Н. Делчев,
К. Кирилова,
инж. Г. Атанасова,
инж. Е. Лозева,
инж. Ж. Ангелова,
инж. Кр. Стоянова,
инж. А. Минчев
инж. М. Атанасов

3.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки.

Срок:                     15.11.2009 г.

Отговорник:         директор Д "ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регулиращи заплащането на труда и работното време в предприятията от икономическа дейност„Сухопътен транспорт" (без железопътни и таксиметрови превози);

v        Повишаване правната култура на участниците в трудовия процес от икономическа дейност: „Сухопътен транспорт" за спазване на нормативните изисквания по заплащане на труда и организацията на работното време.

Шумен

Обезопасеност на производственото оборудване в обектите от икономическа дейност „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали"

Период: 01.02.2009 г. - 30.11.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.      Провеждане на информационна кампания.

Срок:                     01.02.2009 г.

Отговорник:         Директор Д "ИТ"

2.      Определяне на обектите, в които ще бъдат извършени проверки.

Срок:                     10.02.2009 г.

Отговорник:         инж. Г. Георгиев

3.      Определяне на екипи от инспектори, които ще извършват проверките в хода на програмата.

Срок:                     15.02.2009 г.

Отговорник:         инж. Г. Георгиев

4.      Извършване на проверки в предприятията.

Срок                      01.03. - 01.11.2009 г.

Отговорник:         отговорници на екипи

Брой проверки:     39

5.      Изготвяне на анализ за резултатите от извършените проверки и предоставянето му в ИА "ГИТ".

Срок:                     15.11.2009 г.

Отговорник:         инж. Г. Георгиев

6.      Запознаване на регионалните браншови работодателски и синдикални структури, Областния съвет по условия на труд и местните медии с анализа на резултатите от проверките.

Срок:                     30.11.2009 г.

Отговорник:         директор Д"ИТ"

Резултати от изпълнение на програмата

v        Извършване на проверки в почивни дни и през нощта, в бензиностанции и газстанции на територията на областта;

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регулиращи защитата на трудовите права на работниците;

v        Подобряване информираността на работниците относно защитата на трудовите им права.

Ямбол

Инспектиране по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в икономическа дейност "Техническо обслужване и ремонт на автомобили" и "Автомивки"

Период: 01.05.2009 г. - 31.10.2009 г.

Мерки за изпълнение на програмата

1.       Идентифициране на обектите за контрол и изготвяне на график за извършване на проверките.

Срок:                     01.05.2009 г.

Отговорник:         В. Вълчев

2.       Извършване на проверки в икономическа дейност "Техническо обслужване и ремонт на автомобили" - 10 броя проверки.

Срок:                     15.10.2009 г.

Отговорник:         В. Вълчев

3.       Извършване на проверки в икономическа дейност "Автомивки" - 14 броя проверки.

Срок:                     15.10.2009 г.

Отговорник:         А.Стоянов
В. Вълчев

4.       Изготвяне на доклад за резултатите от извършените проверки по програмата за 2009 г.

Срок:                     31.10.2009 г.

Отговорник:         В. Вълчев

Резултати от изпълнение на програмата

v        Постигане на ефективен и ефикасен контрол по спазване на нормите, регулиращи заплащането на труда и работното време на лица ненавършили 18 г.;

v        Осигуряване на защита на трудовите права на работещите.