100 години
Инспекция по труда
в България
Кол център към МТСП за предоставяне на социална информация
Начало » Законодателство

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗАКОННОСТ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

І. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

А. ОБЩОПРИЛОЖИМИ АКТОВЕ

• Кодекс на труда
• ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд
• ЗАКОН за насърчаване на заетостта
• ЗАКОН за уреждане на колективните трудови спорове
• ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
• ЗАКОН за генетично модифицираните организми
• ЗАКОН за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
• ЗАКОН за инспектиране на труда (Обн. ДВ бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
• НАРЕДБА № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Издадена от Министерството на труда и социалната политика, Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г.)
• НAРЕДБA № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
• НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Издадена от Министерството на труда и социалната политика, (Обн. ДВ. бр.102 от 22.12.2009г., в сила от 01.01.2010г.)
• НAРЕДБA № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
• НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
• НAРЕДБA № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
• НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
• НAРЕДБA № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
• НAРЕДБA № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
• НAРЕДБA №6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
• НAРЕДБA № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
• НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
• НAРЕДБA № 9 от 28.05.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците
• НAРЕДБA № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени
• НAРЕДБA № 13 от 13.06.1994 г. за условията и реда за работа на медицинските лаборатории
• НAРЕДБA № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
• НAРЕДБA № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
• НAРЕДБA за безплатното работно и униформено облекло
• НAРЕДБA за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
• Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ
• Постановление №47 на МС от 01.03.2004 г. за приемане на единен класификатор на длъжностите в администрацията и на НAРЕДБA за прилагане на единния длъжностен класификатор
• Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"
• НAРЕДБA №1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд условия на труд
• НAРЕДБA № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
• НAРЕДБA №3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
• НAРЕДБA №5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно - трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
• НAРЕДБA №6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
• НAРЕДБA №8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
• НAРЕДБA №9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи
• НAРЕДБA №12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
• НAРЕДБA №3 от 05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
• НAРЕДБA №4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
• НAРЕДБA №6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
• НAРЕДБA №10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
• НAРЕДБA №11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
• НAРЕДБA за задължително застраховане на работещите и служителите за риска "Трудова злополука"
• НAРЕДБA №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Б. СПЕЦИФИЧНИ АКТОВЕ

Строителство

• ЗАКОН за устройство на територията
• Забележка: Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
• НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.)
• НAРЕДБA № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството
• НAРЕДБA № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради
• НAРЕДБA № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
• НАРЕДБА № 1 ОТ 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
• НAРЕДБA № 3 от 18.09.2007 г. за техническите правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи
• НAРЕДБA № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради
• НAРЕДБA № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите
• НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
• НAРЕДБA № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
• НAРЕДБA № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
• НAРЕДБA № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор
• НAРЕДБA № 10 от 22.05.2001 г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти
• НAРЕДБA № 49 за изкуствено осветление на сградите
• НAРЕДБA № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
• НAРЕДБA № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
• УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекция за национален строителен контрол
• ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за правото, приложимо към трудовите отношения, социалното осигуряване и здравословните и безопасни условия на труд, във връзка с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете държави на река Дунав при Видин - Калафат, сключено на 26 август 2008 г. (Обн. ДВ. бр.89 от 14 Октомври 2008г.)

Химия и околна среда

• ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
• ЗАКОН за опазване на околната среда
• ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
• ЗАКОН за управление на отпадъците
• НAРЕДБA за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 19.03.1999 г.)
• НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
• НAРЕДБA за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества (приета с ПМС № 137 от 3.07.2002 г.)
• НAРЕДБA за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества
• НAРЕДБA № 12 от 6.11.1998 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци
• НAРЕДБA № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
• НAРЕДБA за реда и начина за внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на република България
• НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43 от 7.06.2011г).
• НAРЕДБA за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка
• НAРЕДБA № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
• REACH - краткото наименование на Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества., който влезе в сила на 1 юни 2007 и замести голям брой европейски директиви и регламенти, създавайки единна система за управление на химичните вещества.

Транспорт

• ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (ратифицирана от 37-о Народно събрание на Република България със ЗАКОН на 16 март 1995 г.)
• ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на Република България на 17 март 1995 г.)
• ЗАКОН за железопътния транспорт
• СПОГОДБА за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.10.1999 г.)
• ЗАКОН за движението по пътищата
• Забележка: Подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения ЗАКОН за движение по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на новия ЗАКОН за движение по пътищата.
• НAРЕДБA № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата
• НAРЕДБA № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
• НAРЕДБA № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
• НAРЕДБA № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
• НAРЕДБA № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
• НAРЕДБA № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
• НAРЕДБA № 16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците
• НAРЕДБA № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали
• НAРЕДБA № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
• НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
• НAРЕДБA № 31 от 26.07.1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
• НAРЕДБA № 32 от 5.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
• НAРЕДБA № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност
• НAРЕДБA № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях
• НAРЕДБA за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя
• НAРЕДБA № 58 от 02.08.2006 г.за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
• НAРЕДБA за организацията на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
• НAРЕДБA № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителния персонал, зает с осигуряване превозите на пътници и товари в железопътния транспорт
• НАРЕДБА № 12 от 05.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях
• НAРЕДБA № I - 157 от 01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
• ДИСЦИПЛИНАРЕН УСТАВ за изпълнителския и ръководния състав от железопътния транспорт (утвърден с ПМС № 75 от 1980 г.)

Земеделие

• ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
• НAРЕДБA № 4 от 9.02.1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене
• НАРЕДБА № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (в сила от 12.05.2009 г.)
• НAРЕДБA № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
• НAРЕДБA № 25 от 26.10.1999 г. за условията, начините и реда за прилагане на растителнозащитни препарати и средства в горите на Република България
• НАРЕДБА № 15 от 10.11.2005 г. за реда и условията за регистрация на земеделската и горската техника
• УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и горите
• ПРАВИЛА за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията и дейностите от отрасъл "Земеделие"

Мини и взривни вещества

• ЗАКОН за подземните богатства
• ЗАКОН за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
• ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
• НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели (приета с ПМС № 52 от 5.03.2002 г.)
• НAРЕДБA № 2 от 10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси
• НAРЕДБA № 8 за микроклимата в подземните рудници
• НAРЕДБA № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване на здравето на работещите в мините
• ПРАВИЛНИК за минноспасителната и газоспасителната дейност

Електробезопасност и енергетика

• НАРЕДБА № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
• НАРЕДБА № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
• НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
• Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
• Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
• Правилник за безопасност и здраве при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

Пожарна безопасност и аварии

• НАРЕДБА № I3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
• НAРЕДБA № ІЗ - 489 от 28.03.2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на Министерския съвет от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии

Хора с увреждания

• ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания
• ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания
• НAРЕДБA № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

Стандартизация и технически изисквания към продуктите

• ЗАКОН за националната стандартизация
• ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 на МС от 30.12.1999 г. за преобразуване на Българската служба за акредитация към Комитета по стандартизация и метрология в Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация"
• НАРЕДБА за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
• НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди
• НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията
• НAРЕДБA за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби (приета с ПМС № 187 от 2001 г.)
• НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (приета с ПМС № 164 от 07.07.2008 г.)
• НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (приета с ПМС № 205 от 2001 г.)
• НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане (приета с ПМС № 210 от 2001 г.)
• НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините (приета с ПМС № 232 от 2001 г.)
• НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (приета с ПМС № 242 от 2001 г.)
• НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (приета с ПМС № 204 от 3.09.2002 г.)
• НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане
• НAРЕДБA за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (приета с ПМС № 247 от 2001 г.)
• НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (приета с ПМС № 175 от 07.08.2002 г.)
• НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г.)
• НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 и Обн. ДВ. бр.73 от 17.09. 2010г.)
Професионално образование и обучение и правоспособност
• ЗАКОН за професионалното образование и обучение
• НAРЕДБA № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
• НAРЕДБA № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли
• НAРЕДБA № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори"
• НАРЕДБА № 1 от 04.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
• НАРЕДБА № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване
• НAРЕДБA за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения
• НAРЕДБA №1 от 10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията
• ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (приет с ПМС № 32 от 17.03.2000 г.)

Трудови злополуки и професионални болести

• КОДЕКС за социално осигуряване
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 16.07.2008 г. за приемане на списък на професионалните болести
• НAРЕДБA за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
• НAРЕДБA за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
• ЗАПОВЕД № РД-07-272 от 29.12.2001 г. за утвърждаване Статистическа система "Трудови злополуки", Обща методология и Европейска статистика на трудовите злополуки

 

ІІ. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

• КОДЕКС на труда
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 на МС от 23.11.1993 г. за приемане на НAРЕДБA за трудовата книжка и трудовия стаж
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 на МС от 12.12.2005 г. за приемане на нормативни актове на МС по прилагането на кодекса на труда
• НAРЕДБA за работното време, почивките и отпуските
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ №297 от 28.12.2005 г. за изменение на нормативни актове на МС
• НAРЕДБA за трудоустрояване
• НAРЕДБA за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
• НAРЕДБA № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
• НAРЕДБA за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
• НAРЕДБA за структурата и организация на работната заплата
• НAРЕДБA за трудовата книжка и трудовия стаж
• НAРЕДБA № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
• НAРЕДБA за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
• НAРЕДБA № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
• НAРЕДБA № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда
• НAРЕДБA № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.4 от КТ
• НAРЕДБA № 7 от 16.06.1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени
• НAРЕДБA № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
• ЗАПОВЕД № 45 от 24.02.1995 г. за използване на новия образец трудова книжка
• НAРЕДБA за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
• НAРЕДБA за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели

 

III. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

• ЗАКОН за насърчаване на заетостта
• ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за насърчаване на заетостта
• НAРЕДБA за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
• ЗАКОН за чужденците в България
• НAРЕДБA за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България